Market Harborough High Street

No. 1 No. 2 No. 3 No. 4 No. 5 Nos. 6 and 7 No. 8 No. 9 No. 10 Nos. 11 and 12 No. 13 No. 14 No. 15 No. 16 No. 17 No. 18 No. 19 No. 20 No. 21 No. 22 No. 23 No. 24 No. 25 No. 28 No. 29 Nos. 30 and 31 No. 32 Nos. 33 and 34 No. 35 No. 36 No. 37 No. 38 No. 39 No. 40 Continuation of No. 40 No. 41 No. 42 No. 43 No. 44 No. 45 (and 46) No. 47 (and 46) Also No. 47 No. 48 No. 49 No. 50 No. 51 No. 52 Nos. 53, 54 and 55 Nos. 56 and 57 Nos. 58, 59 and 60 No. 61 No. 62 No. 63 No. 64 No. 65 No. 66 No. 67 No. 68 Nos. 69 and 70